Kurspreise
 


Kurspreise  ab April 2015

 

Jazz-Tanz , Dance- Moves + HipHop

Kindertanzen ab 4 J.                   10 Lekt. à 50 Min.       Fr. 120.-

Kinder und Jug. bis 16 J.              10 Lekt. à 60 Min.       Fr. 140.-

                                           10 Lekt. à 75 Min.        Fr. 160.-

                                           10 Lekt. à 90 Min.        Fr. 170.-

 

Ab 16 J. und Erwachsene             10 Lekt. à 60 Min.        Fr.  180.-

                                          10 Lekt. à 75 Min.        Fr.  200.-

                                          10 Lekt. à 90 Min.        Fr. 220.-

Pilates

5- max. 10 Teilnehmer

Pro Gruppe                           10 Lekt. à 60 Min.      Fr. 190.- 

Zumba

Jug. bis 16 J.                        10 Lekt. à 60 Min.       Fr. 140.-

Ab 16 J. und Erwachsene          10 Lekt. à 60 Min.       Fr. 180.-

 

Rabatte

Schüler und Studenten     10% Ermässigung

Geschwister                 Fr. 30.- pro Kurs

Ab 2 besuchten Kursen pro Woche: Fr. 20.- Reduktion pro Kurs